www.moblo.eu

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę Moblo Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nidzicy za pośrednictwem prowadzonego przez Sprzedającego serwisu internetowego pod adresem: www.moblo.eu oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 
 1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. 1.1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 2. 1.2. Dowód Zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. 1.3. Hasło – dowolny ciąg co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej 1 litery, 1 cyfry i 1 znaku specjalnego, wybranych przez Klienta jako zabezpieczenie Konta;
 4. 1.4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży lub korzysta z Usług – na zasadach określonych w Regulaminie i przepisach prawa;
 5. 1.5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 6. 1.6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. 1.7. Konto – elektroniczny obiekt modelu danych reprezentujący Klienta, utworzony przez Sprzedającego na rzecz Klienta w drodze Rejestracji;
 8. 1.8. Koszyk – elektroniczny zbiór Produktów wybranych przez Klienta jako potencjalny przedmiot Zamówienia;
 9. 1.9. Login – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji funkcjonujący jako identyfikator Konta danego Klienta;
 10. 1.10. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na zamówienie klienta, polegająca na cyklicznym otrzymywaniu treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o ofercie oraz promocjach i akcjach marketingowych;
 11. 1.11. Polityka Cookies – dokument zawierający informacje na temat polityki Sprzedającego w zakresie plików cookies dostępny na stronie: www.moblo.eu;
 12. 1.12. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego dostępny na stronie: www.moblo.eu;
 13. 1.13. Produkt – produkt prezentowany przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży;
 14. 1.14. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 15. 1.15. Rejestracja – procedura zakładania i aktywacji Konta przez Klienta;
 16. 1.16. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: www.moblo.eu;
 17. 1.17. Sprzedający – spółka pod firmą Moblo Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nidzicy, adres: ul. Przemysłowa 5A, 13-100 Nidzica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363785, posiadająca REGON: 280538290 oraz NIP: 7393802377 o kapitale zakładowym w wysokości 750.000,00 zł, kontaktowy adres e-mail: sklep@moblo.eu;
 18. 1.18. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy;
 19. 1.19. Umowa Sprzedaży – zawarta na odległość umowa, na mocy której Klient kupuje od Sprzedającego, Sprzedający sprzedaje Klientowi Produkt – na zasadach określonych w Regulaminie i przepisach prawa;
 20. 1.20. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 21. 1.21. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 22. 1.22. Zamówienie zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.
 1. Postanowienia ogólne
 1. 2.1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od momentu podjęcia pierwszej czynności w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prowadzącej do zawierania Umowy Sprzedaży oraz korzystania z Usług.
 2. 2.2. Klient jest zobowiązany korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zawierać Umowy Sprzedaży oraz korzystać z Usług, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym i/lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 3. 2.3. Sprzedający niniejszym informuje, iż z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności z zawieraniem Umów Sprzedaży oraz korzystaniem z Usług, związane są w szczególności następujące, potencjalne zagrożenia:
  1. 2.3.1. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
  2. 2.3.2. możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,
  3. 2.3.3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,
  4. 2.3.4. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
  5. 2.3.5. możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody użytkownika,
  6. 2.3.6. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.
 4. 2.4. Sprzedający identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym Klientów o możliwości ich zaistnienia, pomimo dołożenia przez Sprzedającego staranności w zabezpieczeniu jego systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. 2.5. Sprzedający nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Sklepu Internetowego, w tym w szczególności w zakresie zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z Usług, jak również za niemożliwość uzyskania dostępu do Sklepu Internetowego spowodowane przez przyczyny niezależne od Sprzedającego, w tym między innymi:
  1. 2.5.1. awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Sklepu Internetowego lub którychkolwiek jego elementów;
  2. 2.5.2. zdarzenia o charakterze siły wyższej, przez którą należy rozumieć niezależne od woli Sprzedającego i Klienta zdarzenia, których wystąpienia i skutków nie można było wcześniej przewidzieć, a które uniemożliwiają lub w sposób istotny utrudniają korzystanie ze Sklepu Internetowego, takie jak wojny, pożary, epidemie, zamieszki, powszechne awarie systemów komputerowych lub sieciowych, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe etc.;
  3. 2.5.3. działanie osób trzecich, w szczególności choć nie wyłącznie w postaci ataków hakerskich na Sklep Internetowy albo Konta;
  4. 2.5.4. nieprawidłowe działanie serwisów i systemów należących do osób trzecich, z którymi Sklep Internetowy się komunikuje lub integruje w tym w szczególności, choć nie wyłącznie serwery mailowe, serwery na których przechowywane są dane, systemy obsługujące płatności.
 6. 2.6. Postanowienia pkt 2.5 powyżej, z wyjątkiem pkt 2.5.2, nie znajdują zastosowania w stosunku do Konsumentów.
 7. 2.7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. 2.8. Informacje na temat polityki Sprzedającego w zakresie plików Cookies zawarte są w Polityce Cookies.
 1. Wymagania techniczne
 1. 3.1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z Usług koniecznym jest spełnienie poniższych wymogów technicznych:
  1. 3.1.1. posiadanie dostępu do stacji komputerowej lub urządzenia mobilnego spełniającego co najmniej następujące warunki:
   1. procesor 1.5 Ghz,
   2. 512 MB RAM (rekomendowane 2 GB),
   3. 90MB dostępne na twardym dysku,
   4. karta graficzna 1024x768, 16 milionów kolorów,
   5. Microsoft Windows® XP/Vista/7/8 (32/64-bitowy), Mac OS 10.5.8/ 10.6/10.7/10.8 lub Linux,
   6. protokół TCP/IP,
   7. dostępne porty: 80, 1935 i 443 (dla Firewall: 7778 TCP i UDP);
  2. 3.1.2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  3. 3.1.3. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Mozilla Firefox 3 lub wyższej, Chrome w wersji 5 lub wyższej lub Apple Safari w wersji 5 lub wyższej, Opera w wersji 10 lub wyższej – z wtyczką Adobe Flash Player 10.0 lub nowszą oraz Java 6.0 lub nowszą.
 2. 3.2. Zawieranie Umów Sprzedaży oraz korzystanie z Usług wymaga nadto posiadania przez Klienta poczty elektronicznej.
 3. 3.3. Spełnienie wymagań technicznych, o których mowa w punktach 3.1-3.2 powyżej, w całości obciąża Klienta.
 4. 3.4. Instalacja oprogramowania niezbędnego do spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w punktach 3.1-3.2 powyżej, następuje na odpowiedzialność i ryzyko Klienta
 1. Zasady zawierania Umów Sprzedaży
 1. 4.1. Wszelkie dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym Produkty są nowe. Informacje dotyczące Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. 4.2. Brak dostępności Produktu uniemożliwia dodanie go do Koszyka.
 3. 4.3. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient składa Zamówienie.
 4. 4.4. Złożenie Zamówienia następuje wskutek dokonania przez Klienta kolejno następujących czynności:
  1. 4.4.1. wybór Produktu/ów, którego/ych zakupem zainteresowany jest Klient, poprzez dodanie ich do Koszyka,
  2. 4.4.2. wybór formy składania Zamówienia (z Rejestracją albo bez Rejestracji),
  3. 4.4.3. wskazanie/potwierdzenie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia,
  4. 4.4.4. w przypadku gdy Klient zawiera Umowę Sprzedaży jako jednoosobowy przedsiębiorca – złożenie oświadczenia, czy zawierana Umowa Sprzedaży posiada dla Klienta zawodowy charakter, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  5. 4.4.5. wybór jednego ze sposobów dostawy Produktu i jednego ze sposobów płatności za Zamówienie,
  6. 4.4.6. potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 5. 4.5. Bezpośrednio przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia, o którym mowa w punkcie 4.4.7 powyżej, Klientowi prezentowane jest podsumowanie Zamówienia zawierającego w szczególności cenę każdego z wybranych Produktów oraz łączną wartość całego Zamówienia (obejmującą również koszty wybranego sposobu dostawy).
 6. 4.6. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta, Sprzedający przesyła Klientowi - drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta - informację o złożonym Zamówieniu wraz z treścią niniejszego Regulaminu, obowiązującego w dniu składania Zamówienia.
 7. 4.7. Po przesłaniu informacji o złożeniu Zamówienia zgodnie z punktem 4.6 powyżej, Sprzedający przesyła Klientowi – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji lub o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak w/w informacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta poczytuje się za odmowę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 8. 4.8. Złożenie oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego Klientowi w sposób, o którym mowa w punkcie 4.7 powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu oferty Klienta i zawarciem Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży jest zawierana pod warunkiem zawieszającym w postaci opłacenia przez Klienta złożonego Zamówienia w całości w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 9. 4.9. Jeżeli Klient opłacił Zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego informacji, o której mowa w punkcie 4.7 powyżej, a Sprzedający przesłał Klientowi informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedający zwróci Klientowi niezwłocznie całą uiszczoną przez Klienta kwotę przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności, jakiego użył Klient, chyba że Sprzedający i Klient uzgodnią inny sposób zwrotu w/w kwoty.
 10. 4.10. Składanie Zamówień jest możliwe przez całą dobę każdego dnia w roku.
 1. Składanie Zamówień bez Rejestracji
 1. 5.1. Składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji.
 2. 5.2. W przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji, Klient w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest podać przy składaniu Zamówienia (po wyborze formy składania Zamówienia), co najmniej następujące dane:
  1. 5.2.1. imię i nazwisko/firma/nazwa,
  2. 5.2.2. adres poczty elektronicznej,
  3. 5.2.3. adres zamieszkania/siedziby (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  4. 5.2.4. adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  5. 5.2.5. NIP (w przypadku gdy Klient zawiera Umowę Sprzedaży jako przedsiębiorca),
  6. 5.2.6. numer telefonu.
 3. 5.3. Poza podaniem danych wskazanych w punkcie 5.2 powyżej, przy Zamówieniu bez Rejestracji Sprzedający umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies. Brak akceptacji treści w/w dokumentów uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży.
 4. 5.4. W przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji wiadomość z informacją, o którym mowa w punkcie 4.6 Regulaminu, zawiera nadto link potwierdzający aktywny przez 48 godzin. W celu ostatecznego potwierdzenia złożenia Zamówienia Sprzedający zobowiązany jest kliknąć w w/w link. W przypadku wygaśnięcia w/w linku po upływie 48 godzin, Zamówienie uważa się za niezłożone.
 5. 5.5. W przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wymagane jest nadto złożenie oświadczenia, że osoba fizyczna składająca Zamówienie jest uprawniona do reprezentacji takiego podmiotu, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Sprzedającego z tego tytułu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 1. Rejestracja
 1. 6.1. Rejestracja jest nieodpłatna.
 2. 6.2. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby:
  1. 6.2.1. za pośrednictwem innych portali internetowych (Facebook oraz Google),
  2. 6.2.2. bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
 3. 6.3. W celu Rejestracji bezpośrednio w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz wskazać swoje dane do logowania (Login i Hasło).
 4. 6.4. Formularz Rejestracyjny wymaga podania co najmniej następujących danych:
  1. 6.4.1. imię i nazwisko/firma/nazwa,
  2. 6.4.2. adres poczty elektronicznej,
  3. 6.4.3. adres zamieszkania/siedziby (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  4. 6.4.4. adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  5. 6.4.5. NIP (w przypadku gdy Klient posiada NIP),
  6. 6.4.6. numer telefonu.
 5. 6.5. Poza podaniem danych wskazanych w punkcie 6.4 powyżej, przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Sprzedający umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies. Brak akceptacji treści w/w dokumentów uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 6. 6.6. Po skutecznym dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 6.3 powyżej, Sprzedający przesyła Klientowi - drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – informację o Rejestracji zawierającą link potwierdzający, który pozostaje aktywny przez 48 godzin. W celu zakończenia Rejestracji Sprzedający zobowiązany jest kliknąć w w/w link. W przypadku wygaśnięcia w/w linku po upływie 48 godzin, Konto zostaje usunięte, zaś Rejestrację uważa się za niedokonaną. Wiadomość, o której mowa w niniejszym punkcie 6.6 zawiera również treść Regulaminu.
 7. 6.7. Dane podane w Formularzu Rejestracyjnym stanowią jedynie dane domyślne i mogą być zmieniane przez Klienta na potrzeby poszczególnych Zamówień (za wyjątkiem danych w postaci imienia oraz nazwiska oraz firmy).
 8. 6.8. W przypadku dokonywania Rejestracji w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wymagane jest nadto złożenie oświadczenia, że osoba fizyczna dokonująca Rejestracji jest uprawniona do reprezentacji takiego podmiotu, co wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Sprzedającego z tego tytułu.
 9. 6.9. Klient zobowiązany jest wybrać taki Login i Hasło, aby w możliwie największym stopniu utrudnić dostęp do Konta osobom trzecim. Nadto, Klient zobowiązuje się nie udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta i osób trzecich za naruszenia wynikłe z udostępnienia przez Klienta Loginu lub Hasła osobom trzecim.
 1. Płatności
 1. 7.1. Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny Produktów są cenami brutto i nie zawierają w sobie jakichkolwiek innych opłat związanych z Zamówieniem.
 2. 7.2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Sposoby Płatności:
  1. 7.2.1. przelew online za pośrednictwem serwisu Paynow (blik, przelewy internetowe),
  2. 7.2.2. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z danymi, które w przypadku wyboru tego sposobu płatności zostaną wskazane w informacji, o której mowa w punkcie 4.6 Regulaminu,
  3. 7.2.3. płatność ratalna za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedającym instytucji finansowych, pod warunkiem zaakceptowania wniosku Klienta przez tę instytucję.
 1. Dostawa
 1. 8.1. Sprzedający realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 8.2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby dostawy Produktów objętych Zamówieniem:
  1. 8.2.1. odbiór osobisty pod adresem: 13-100 Nidzica, ul. Przemysłowa 5A
  2. 8.2.2. dostawa bez wniesienia Produktu/Produktów,
  3. 8.2.3. dostawa z wniesieniem Produktu/Produktów,
  4. 8.2.4. dostawa z wniesieniem, rozpakowaniem i ustawieniem Produktu/Produktów.
 3. 8.3. Termin dostawy liczy się od dnia złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu.
 4. 8.4. Opis każdego Produktu zamieszczonego w Sklepie Internetowym zawiera informację o określonym w Dniach Roboczych terminie dostawy danego Produktu. W przypadku gdy Zamówienie obejmuje wyłącznie dany Produkt, termin ten stanowi termin dostawy Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Produkt, termin dostawy Zamówienia równa się najdłuższemu terminowi dostawy spośród terminów określonych dla Produktów objętych Zamówieniem.
 5. 8.5. Dostawa następuje na adres wskazany jako adres dostawy przy składaniu Zamówienia.
 6. 8.6. Wraz z Produktami wchodzącymi w skład Zamówienia, Klientowi dostarczany jest Dowód Zakupu.
 1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i zwrot Produktów
 1. 9.1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny tego odstąpienia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. 9.2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta, w szczególności zaś wówczas, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. 9.3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9.1 powyżej, niezbędne jest złożenie oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, przy czym korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. 9.4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, Zamówienie uznaje się za niezłożone.
 5. 9.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 6. 9.6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. 9.7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. 9.8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. 9.9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
 10. 9.10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. 9.11. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz zwrot Produktu w przypadkach innych niż te, o których mowa w niniejszym punkcie 9, jest wyłączone.
 1. Reklamacje
 1. 10.1. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. 10.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego Produktu Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 3. 10.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedającego.
 4. 10.4. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Sprzedającego.
 5. 10.5. W przypadku gdy na dany Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w treści opisu danego Produktu w Sklepie Internetowym lub w dostarczonym wraz z Produktem oświadczeniu gwarancyjnym. Z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedzającego Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty.
 6. 10.6. W celu dochodzenia swoich roszczeń Konsument może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. 10.7. Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji, w tym w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Usługi
 1. 11.1. Sprzedający może świadczyć na rzecz Klientów, drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy, następujące Usługi dodatkowe, w tym:
  1. 11.1.2. dostarczanie Newslettera;
  2. 11.1.3. prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. 11.2. Usługa dostarczania Newslettera świadczona jest wyłącznie w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o zgodzie na korzystanie z niej w odrębnym formularzu albo przy okazji Rejestracji lub składania Zamówienia bez Rejestracji.
 3. 11.3. Wyrażenie zgody na usługę dostarczania Newslettera jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z jakichkolwiek innych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym zwłaszcza do dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia bez Rejestracji.
 4. 11.4. W celu zawarcia umowy świadczenia usługi dostarczania Newslettera w odrębnym formularzu, Klient, poza złożeniem oświadczenia o zgodzie, o którym mowa w punkcie 11.2 powyżej, wskazuje adres poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter.
 5. 11.5. Klient może w każdym momencie nieodpłatnie zrezygnować z usługi dostarczania Newslettera, klikając w link dezaktywacyjny zamieszczony w treści każdej wiadomości obejmującej Newsletter, dezaktywując ją w ramach Konta lub składając odpowiednie oświadczenie Sprzedającemu pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedającego.
 6. 11.6. W ramach Usługi prowadzenia Konta, Sprzedający umożliwia Klientowi, który dokonał Rejestracji bieżący, zabezpieczony ustanowionym Hasłem i Loginem, dostęp do danych Klienta oraz ich edycję, śledzenie stanu realizacji bieżących Zamówień oraz dostęp do historii złożonych Zamówień.
 7. 11.7. Klient może w każdym czasie, nieodpłatnie zażądać usunięcia Konta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Sprzedającemu w ramach Konta bądź pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedającego.
 8. 11.8. Sprzedający usunie Konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 11.7 powyżej.
 9. 11.9. Sprzedający ma prawo czasowo zablokować lub usunąć Konto danego Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu po uprzednim jednokrotnym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszenia - wystosowanym drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, jeżeli mimo to Klient nie zaprzestał naruszenia.
 10. 11.10.Sprzedający ma prawo czasowo zablokować lub usunąć Konto Klienta bez wezwania, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Sprzedającego, Klienta lub osób trzecich.
 11. 11.11. Każdorazowo, w przypadku czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta, Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Klienta - drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – wraz ze wskazaniem przyczyny blokady lub usunięcia Konta oraz – w przypadku blokady Konta – czasu trwania blokady.
 12. 11.12. Sprzedający może usunąć Konto bez przyczyny z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone Klientowi w formie dokumentowej drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 13. 11.13. W przypadku gdy Konto będzie nieużywane przez Klienta nieprzerwanie przez 5 lat, Sprzedający może je usunąć bez przyczyny i bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 11.12 powyżej.
 14. 11.14. Usunięcie Konta w żadnym przypadku nie wpływa na realizację zawartych za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży.
 15. 11.15. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług przez Sprzedającego należy składać drogą elektroniczną na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
 16. 11.16. Sprzedający udzieli odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 11.15 Regulaminu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało wysłane, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy.
 1. Postanowienia końcowe
 1. 12.1. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: www.moblo.eu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 2. 12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy Ustawy.
 3. 12.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie danej zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 4. 12.4. Dokonanie zmian, o których mowa w punkcie 12.3 powyżej, poprzedzone będzie informacją umieszczoną w Sklepie Internetowym na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz przesłaniem wiadomości elektronicznej do Klientów, którzy dokonali Rejestracji lub korzystają z usługi dostarczania Newslettera, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej.
 5. 12.5. Zmiany w Regulaminie wiążą Klienta, posiadającego Konto lub korzystającego z usługi dostarczania Newslettera, jeśli w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości elektronicznej, o której mowa w punkcie 12.4 powyżej, nie złożył żądania usunięcia Konta lub nie zrezygnował z usługi dostarczania Newslettera – w sposób zgodny z Regulaminem w brzmieniu dotychczasowym.
 6. 12.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.06.2021 r.
Facebook Instagram